Producten

Presenteren, motiveren, bewust worden & solliciteren

Traject ook met Nederlands op de werkvloer.

Doelgroep

 • Volwassenen, die beter willen functioneren in reguliere arbeidssituaties.
 • Volwassenen die onvoldoende taalbeheersing hebben om te kunnen functioneren in een werksituatie. Dit kan variŰren van een achterstand ten aanzien van basisbegrippen tot onvoldoende vaardigheden / competenties ten aanzien van bijvoorbeeld het schrijven van zakelijke brieven.
 • Volwassenen met een uitkering, die vallen onder de WWB en een proactieve houding bezitten om aan te geven wat de wensen en verwachtingen zijn.
 • Volwassenen die een re´ntegratie traject volgen waarbij naast de training 16 uur per week gewerkt wordt via Progress: bij een werkgever of binnen het eigen netwerk bij een Re´ntegratie werkvoorziening.

Doel

 • Kansen op de arbeidsmarkt t.a.v. het zoeken en vinden van werk te bevorderen en tevergroten.
 • Voorbereiden op werk + functioneren als werknemer.
 • Aanleren van vaardigheden om als werknemer te kunnen functioneren.
 • Kunnen samenwerken, overleggen en aangeven wat eigen ideeŰn, wensen of mogelijkheden zijn.
 • Kunnen handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. Kunnen spreken in de Nederlandse taal om te functioneren in een werksituatie.
 • In staat zijn rekening te houden met beleid en procedures van de organisatie en zich aan te passen.

Werkwijze

Het traject bestaat uit de 3 verschillende modules. Werknemerscompetenties is een traject om op werk beter te kunnen functioneren. Presteren, motiveren, bewust worden & solliciteren is een traject ter voorbereiding op werk. Nederlands op de Werkvloer kan op verschillende niveaus aangeboden worden. De trainingen zijn gericht op het vergroten van kansen om werk te kunnen vinden en voor deelnemers, die werk hebben, om hun werk te kunnen behouden.

 • Afhankelijk van de leerwens en de trajectdoelen traint een deelnemer meer of minder uur per week.
 • Alle trainingen bestaan uit een deel gedifferentieerde groepstraining en een deel individueel.
 • Gewerkt wordt met audiovisueel materiaal, materiaal van internet en ander passend materiaal aangepast aan het werk en denk niveau en de samenstelling van de groep.
 • Na een traject van 8 weken kan gekozen worden voor een vervolgtraining of een herhaling.
 • Een herhaling van het traject vindt plaats bij deelnemers waarvan de voorbereiding onvoldoende blijkt en een belemmering vormt voor succesvolle re´ntegratie.
 • Iedere 8 weken wordt afhankelijk van het type aanmeldingen het aanbod vastgesteld; aangepast aan niveau, leerwensen, moeilijkheidsgraad nodig voor de deelnemers.
 • In begeleidingsgesprekken kunnen deelnemers aangeven op welke onderdelen behoefte is aan extra training.
 • Deelnemers kunnen tegelijkertijd deelnemen aan diverse trainingen.

Programma

Onderdelen die aan bod komen in de verschillende modules: waarbij een proactieve houding van belang is.

 • Kennis hebben van de werkplek.
 • Kennis hebben van werkinstructies.
 • Omgaan met regels, rechten en plichten op het werk.
 • Inzicht hebben in eigen mogelijkheden en ontwikkeling.
 • Veiligheid op het werk en ARBO.
 • Samenwerken met collegaĺs, leidinggevenden.
 • Solliciteren.
 • Communicatie.
 • Zelfkennis en zelf reflectie.
 • Sociale- en werknemersvaardigheden.
 • Stijlen, vaardigheden en kwaliteiten.
 • Cultuur, normen, waarden en ethiek.
 • Foto maken van jezelf (dit ben ik).
 • Contacten leggen.
 • Wat zijn de arbeidsvoorwaarden, hoe ziet een arbeidscontract eruit.
 • Ambitie en motivatie.
 • Kritiek geven en ontvangen.
 • Opkomen voor jezelf.
 • Portfolio.
 • Samenwerken met de baas en de collega┤s.
 • Sollicitatiebrief en CV.
 • Deelnemen aan werkoverleg.
 • Sollicitatiegesprek.
 • Functioneringsgesprek.
 • Werkcultuur.
 • Gesprekken voeren over arbeidsvoorwaarden.

Trajectduur

Module van 8 weken 19 klokuren per week, waarvan 16 uur trainen in een "werksituatie".

Aantal deelnemers

8 - 12 per traject.

Alfa Sociale- en Professionele redzaamheid

Doelgroep

 • Volwassenen uit alfabetiseringstrajecten of trajecten laaggeletterdheid, die aan het eind van hun traject zitten en langzaam lerend zijn.
 • Deelnemers, die de taal makkelijker leren wanneer deze aan de praktijk is gekoppeld en veelal aan het eind van hun mogelijkheden zijn qua lees- en schrijfvaardigheden.
 • Deelnemers, die bij voorkeur spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid op niveau A1 beheersen.
 • Doel

 • Nederlandse taal leren gekoppeld aan activiteiten, actief burgerschap en maatschappelijke activering.
 • Verdiepen en uitbreiden van persoonlijke sociale- en professionele competenties.
 • Kunnen lezen en begrijpen van dagelijkse dingen in de samenleving.
 • Eenvoudige zaken als post en bankzaken en afspraken maken, kunnen uitvoeren.
 • Leren samenwerken en overleggen.
 • Omgaan met veranderingen.
 • Werkwijze

  De lessen zijn in groepsverband gericht op de individuele deelnemer. De deelnemer krijgt via de intake een individueel traject waarbij rekening gehouden wordt met aanwezige competenties en interesses. Het gehele traject wordt ingericht op het niveau van de individuele deelnemer. Bij minimaal 80% aanwezigheid ontvangt de deelnemer een verklaring van deelname.

  Programma

  De volgende onderdelen worden praktijkgericht behandeld en aangeleerd:

 • 4 modules: wonen, post en bankzaken, gezondheid en werk.
 • Buitenschoolse activiteiten en excursies die gekoppeld zijn aan de te verwerken modules.
 • Praktijkopdrachten voorbereiden, uitwerken en uitvoeren door middel van een presentatie.
 • Stage lopen richting regulier werk of vrijwilligerswerk.
 • Computervaardigheden.
 • Er wordt extra begeleiding geboden bij het zoeken van stageplaatsten en tijdens de stage zelf. Daarnaast zijn er persoonlijke gesprekken en terugkoppeling over de stages en de voortgang van het traject.

  Trajectduur

  38 weken van 5 tot 12,5 klokuren per week.

  Aantal deelnemers

  10 - 15 per traject.

  Het traject kan op de verschillende locaties van Progress uitgevoerd worden.

  Beroepsgerichte vaardigheden + sollicitatie training

  Doelgroep

 • Volwassenen, die werkzoekend zijn en/of sollicitatieplicht hebben.
 • Volwassenen die werkzaam zijn en graag beter willen functioneren in de arbeidssituatie.
 • Volwassenen die vanuit een WW-baan naar een reguliere baan solliciteren.
 • Startniveau is divers, maar wel noodzakelijk om de Nederlandse taal voldoende te beheersen om gedachten en meningen te kunnen verwoorden.
 • Doel

 • Doorstromen naar werk of een beroepsopleiding.
 • Aanleren en/of vergroten van sociale- en werknemersvaardigheden.
 • Zicht krijgen op mogelijkheden en manieren om eigen werk, werkhouding en omgang te verbeteren, waardoor werkplezier, collegialiteit, samenwerken en omgang leidinggevenden vergroot worden.
 • Verbeteren en verhogen praktische- en theoretische vaardigheden van de Nederlandse taal.
 • Problemen of belemmeringen kunnen signaleren en oplossingen zoeken en vinden.
 • Verwerven van praktische handvatten gericht op vinden of behouden van werk.
 • Zicht krijgen op de arbeidsmarkt, soorten vacatures en eisen die gesteld worden, rechten en plichten van een werknemer en burger in de samenleving.
 • Instaat zijn een goede indruk te maken; meningen, wensen, mogelijkheden gericht op werk vinden of behouden onder woorden kunnen brengen.
 • Solliciteren; keuzes maken, brieven schrijven, sollicitatiegesprek voeren.
 • Verhogen en verdiepen van competenties op het gebied van: Samenwerken en overleggen. Leren. Plannen en organiseren. Presenteren. Aandacht en begrip. Omgaan met verandering en aanpassen.
 • Werkwijze

  Uitgangspunt is de levenservaring van de deelnemer en het leren van elkaar. Op praktijkgerichte wijze wordt gewerkt aan het verbeteren van communicatieve en sociale vaardigheden en sollicitatievaardigheden door middel van rollenspelen, uitwisselen van ervaringen, praktijkoefeningen, video-opnamen en het evalueren van eigen presentatie. Het traject wordt gestart met een kennismakingsgesprek. Tijdens het traject vindt halverwege een tussentijds voortgangsgesprek plaats. Aan het eind van het traject vindt een eindgesprek plaats.

  Programma

  Onderdelen die aanbod komen:

 • Communicatie, communicatiestoringen, interpretatieverschillen.
 • Kennismaking met de arbeidsmarkt. Vacatures zoeken en selecteren, informeren en reageren.
 • Samenwerken. Omgaan met kritiek geven en krijgen.
 • Assertiviteit.
 • Persoonlijke sterke en zwakke kanten. Omgaan met verantwoordelijkheid krijgen en nemen.
 • Inzicht in persoonlijk functioneren.
 • Voorbereiden van een gesprek, van een sollicitatiegesprek.
 • Oefenen in het voeren van sollicitatiegesprekken.
 • Bewijs van deelname bij 80% deelname
 • Afhankelijk van loopbaan deelnemer kan men doorstromen naar beroepsonderwijs.

  Trajectduur

  18 dagdelen van 3 klokuren.

  Aantal deelnemers

  8 - 14 per traject.

  Burgerschap

  Doelgroep

  Doel

  Werkwijze

  Programma

  Trajectduur

  Aantal deelnemers

  LoopbaanoriŰntatie & sollicitatietraining

  Doelgroep

  Doel

  Werkwijze

  Programma

  Trajectduur

  Aantal deelnemers

  Jonge moeders (re´ntegratie)

  Doelgroep

  Doel

  Werkwijze

  Programma

  Trajectduur

  Aantal deelnemers

  Werkervaringsplaatsen & werkprojecten

  Doelgroep

  Doel

  Werkwijze

  Programma

  Trajectduur

  Aantal deelnemers

  Basis computervaardigheden

  Doelgroep

  Doel

  Werkwijze

  Programma

  Trajectduur

  Aantal deelnemers